WWW - Uniwersytet Medyczny w Lublinie test

Wymagane dokumenty

 • Za dzień złożenia wymaganych dokumentów uważa się dzień ich wpływu do siedziby odpowiednich Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych (nie uwzględnia się daty stempla pocztowego);
 • Niezłożenie wymaganych dokumentów w terminach wskazanych przez Uczelnię skutkuje skreśleniem kandydata z listy osób zakwalifikowanych na I rok studiów;
 • Dokumenty będące podstawą postępowania kwalifikacyjnego kandydat składa w oryginale;
 • W razie rozbieżności pomiędzy treścią złożonych dokumentów, a danymi przekazanymi wcześniej w formie elektronicznej w zakresie danych identyfikacyjnych oraz danych kwalifikacyjnych, uwzględniane będą dane wynikające z treści złożonych dokumentów, za wyjątkiem sytuacji wcześniejszego wypełnienia limitu miejsc;
 • Dokumenty obcojęzyczne należy dostarczyć z załączonym tłumaczeniem na język polski dokonanym i podpisanym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości.
 • Dopuszcza się trzy formy składania dokumentów:
  a) osobiście,
  b) przez osobę posiadającą odpowiednie upoważnienie.
  c) drogą pocztową.
 • Rezygnację ze studiów kandydat może złożyć: osobiście, drogą pocztową, przez osobę posiadającą odpowiednie upoważnienie lub drogą elektroniczną – przesyłając podpisaną rezygnację (skan pisma z podpisem) z adresu mailowego używanego przy rekrutacji.

WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA NA I ROK STUDIÓW NA ROK AKADEMICKI 2017/2018 W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE:

Kalendarium

Luty 2019

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28